Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

25 let úspěšné spolupráce s MMM GmbH

V červenci letošního roku jsme oslavili další významné výročí. Po oslavě 60 let tradice výroby zdravotnické techniky v Chiraně Brno (1953 – 2013) a 20 letech existence značky BMT na světovém trhu (1993 – 2013), jsme 10. července 2017 oslavili výročí 25 let úspěšné spolupráce s MMM GmbH. Podívejme se nyní společně krátce do historie …

Výroba zdravotnické techniky v Brně má již velmi dlouhou a úspěšnou tradici, která sahá až do 20. let minulého století, kdy v Brně vzniklo několik soukromých společností vyrábějících různé druhy zdravotnických a laboratorních přístrojů, včetně výroby parních a horkovzdušných sterilizátorů. Mnoho z těchto výrobků bylo již v této době na vynikající technické úrovni a bylo také úspěšně exportováno do zahraničí.

Další významnou historickou změnou byl rok 1948. Tyto všechny podniky byly znárodněny a sloučeny do jednoho organizačního celku s názvem Závody léčebné mechaniky, ale pokračovaly i nadále ve své činnosti ještě samostatně až do roku 1952. Od počátku roku 1953 byly tyto podniky soustředěny do našeho současného areálu na ulici Cejl, do objektů bývalé textilní továrny. Sloučením těchto různých společností v Chiranu Brno vznikl velký podnik s různorodým programem. V našem areálu se vyráběly stolní i nemocniční parní sterilizátory, horkovzdušné sterilizátory, dezinfektory, destilační přístroje, velké vyšetřovací rentgeny, zubní rentgeny, rentgeny pro štítovou fotografii, ultrazvuky, diatermie, horská slunce, vodoléčebná zařízení i laboratorní přístroje.

Koncem 50. let měla Chirana Brno již téměř 1 500 zaměstnanců a pobočné závody ve Vyškově a v Novém Městě na Moravě. Postupem času se tyto podniky osamostatnily a v rámci zahájeného procesu specializace a následně i procesu industrializace Slovenska bylo v průběhu následujících let nařízeno předat některé výrobkové skupiny z Chirany Brno do závodů v Praze – část rentgenové vyšetřovací techniky, do Piešťan – vodoléčba, ultrazvuky, diatermie, horská slunce, do Humenného – část dentálních rentgenů a do Staré Turé - část laboratorních přístrojů a dezinfektory.

V 60. letech se vedení společnosti Chirana přesunulo z Prahy na Slovensko do Staré Turé, společnost se stala koncernem a podnik v Brně se ustálil na počtu cca 1 000 zaměstnanců s programem zaměřeným na horkovzdušnou a parní sterilizaci, dentální rentgeny a rentgeny na vyšetřování plic.

Výrobky Chirany Brno byly určeny nejen pro tuzemský trh, ale našly si také mnoho spokojených zákazníků v zahraničí. Export se postupně zvyšoval a v polovině 60. let již tvořil většinu obratu. Zájem zákazníků a počet získaných zakázek byl tak vysoký, že bylo nutné postupně přistavovat další budovy (např. dnešní svařovna, montáž parní sterilizace, výšková budova).

Rozvoj společnosti v rámci koncernu Chirana nebyl ideální a často byl omezován byrokracií nebo rozdílnými zájmy vedení koncernu. Vedení Chirany Brno se snažilo z koncernu vystoupit a v návaznosti na ekonomickou i politickou situaci v tehdejším Československu se mu to koncem 80. let minulého století skutečně podařilo a Chirana Brno, tak jako jediná společnost z koncernu Chirana vystoupila a osamostatnila se znovu jako státní podnik. Do této doby také spadají první osobní kontakty se společností MMM GmbH a panem Michaelem Kollerem, který byl v této době zodpovědný za oblast prodeje, ať už na výstavách zdravotnické techniky ve Vídni nebo v Moskvě.

Takto získané zkušenosti, kontakty, nová struktura podniku i zahájení budování nové vlastní prodejní sítě se ukázaly jako významná přednost a výhoda pro další rozvoj společnosti po politických a demokratických změnách v listopadu 1989. Chirana Brno byla nejprve transformována v dubnu 1992 na státní akciovou společnost Chirana BMT Brno a.s. a poté určena k privatizaci v rámci první vlny kupónové privatizace. Po celé řadě jednání o vstupu zahraničních partnerů, pro zajištění stabilizace a budoucího růstu společnosti na mezinárodních trzích došlo 10. července 1992 po dohodě s Fondem národního majetku ČR ke kapitálovému vstupu dvou významných zahraničních akcionářů – společností MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH z Německa (35% podíl akcií) a M. Schaerer AG, ze Švýcarska (35% podíl akcií). Zbývajících 30 % akcií bylo prodáno v rámci první vlny kupónové privatizace a akcionářem BMT se tak mohlo stát i mnoho zaměstnanců BMT a.s.

Tím byla zahájena i nová éra rozvoje naší společnosti. V červnu 1993 byl vypuštěn název Chirana, který nás v očích zákazníků pomyslně spojoval ještě s bývalým koncernem a zapsán nový název BMT Brněnská medicínská technika a.s., zkráceně BMT a.s. Brno.

Podpora a pomoc nových zahraničních akcionářů byla od prvního dne pro BMT velmi významná. Jednalo se nejen o změny v organizaci a modernizaci výroby, ale také o pomoc a transfer know-how při vývoji nových přístrojů, např. parního sterilizátoru UNISTERI ®. Významnou pomocí byly v této době i objednávky prací a dodávek přístrojů na trhy firem MMM i M. Schaerer, které nám pomohly překonat složité období let 1989 – 1996, když začátkem 90. let realizované změny ve zdravotnictví a financování zdravotní péče na tuzemském trhu, stejně jako rozpad dříve významných exportních trhů prakticky zastavily dodávky našich přístrojů tradičním odběratelům.

Takto získaný čas k modernizaci výrobků, změnám ve výrobě i znovu získaná stabilita společnosti nám umožnily vybudovat nové prodejní sítě v zahraničí a vytvořit tím pevný základ pro další úspěšný rozvoj společnosti. V této době byly založeny i první vlastní dceřiné společnosti v Rusku (1992), na Slovensku (1993) a v Polsku (1995).
V roce 1995 se vinou vlastních špatných strategických rozhodnutí dostala společnost M. Schaerer AG do ekonomických potíží a následně do konkurzu. Jí vlastněný 35% podíl akcií BMT převzala společnost MMM GmbH a stala se tak majoritním akcionářem BMT.

Zjednodušení v řízení společnosti pouze s jedním vlastníkem i jednoznačné vize budoucího rozvoje ještě výrazněji urychlily modernizaci a rozvoj BMT. V následujících letech byl dokončen vývoj zcela nové řady teplotní techniky pro laboratoře ECOCELL ®, VENTICELL ®, … FRIOCELL ®, CLIMACELL ® i nové řady parních sterilizátorů Sterivap ®.

Obě výrobkové řady jsou průběžně modernizovány a zajišťují společně s řadou stolních sterilizátorů STERIDENT ®, STERIMAT ®, … a řadou středně velkých autoklávů UNISTERI ® meziroční nárůst prodeje, potřebný zisk pro rozvoj společnosti, rozvoj nových trhů i budování pozitivní image BMT až do současnosti. Celkem bylo prodáno již více než 60 000 ks teplotních skříní, cca 2 000 ks UNISTERI ® a více než 2 600 ks přístrojů STERIVAP ®!

V roce 1997 převzala BMT nákupem 60% podílu od MMM kontrolu nad společností MMM Medcenter Einrichtungen GmbH a vytvořila z ní postupně úspěšnou organizaci pro prodej teplotní techniky do více než 70 zemí světa. S ohledem na potřebu specializace a využití všech zdrojů ve prospěch sterilizace a teplotních skříní pro laboratoře byla prodána do Itálie licence na výrobu a prodej dentálních rentgenů a výroba rentgenů byla v BMT ukončena.

Proces rozšíření prodeje na nové trhy dále pokračoval a BMT založila další dceřiné společnosti na Ukrajině (1998), ve Španělsku (2004) a v USA (2006). Po roce 2000 byl postupně rozšířen sortiment vyráběných přístrojů. Vedle přístrojů pro zdravotnictví byly do výroby zařazeny i speciální parní sterilizátory pro laboratoře a farmaceutický průmysl. Tento druhý pilíř představuje významný faktor stability a rozvoje společnosti, umožňuje lépe vyrovnávat cyklické negativní faktory na jednotlivých světových trzích a významně také přispěl i k úspěšnému překonání celosvětové ekonomické krize v letech 2007 - 2009.

MMM GmbH postupně navyšovalo svůj podíl akcií. V roce 2008 vykoupilo akcie i od zbylých vlastníků a stalo se 100% akcionářem BMT. Pro snažší začlenění BMT do skupiny MMM byla následně provedena transformace společnosti z akciové společnosti na s.r.o. a do registru firem byl 10. dubna 2008 zapsán současný název společnosti BMT Medical Technology s.r.o.

Tento krok lze nazvat dalším významným milníkem na cestě rozvoje BMT, neboť plná integrace do skupiny MMM umožnila další prohloubení spolupráce uvnitř skupiny, umožnila rychleji využívat existující know-how, snížila náklady, otevřela nové trhy a podstatně prohloubila a zefektivnila interní spolupráci v rámci skupiny.

BMT se stala plnohodnotným členem a součástí skupiny MMM, jednoho z vedoucích výrobců zdravotnické a laboratorní techniky na světě. Dnes, v době globalizace, představuje začlenění nejen stabilitu, ale současně i významnou konkurenční výhodu a předpoklad pro další úspěšný rozvoj společnosti.

Naše výrobky si našly své spokojené majitele již ve více než 100 zemích světa. Prodej našich výrobků a obchodního zboží vzrostl za uvedené období asi 5-ti násobně, při současném pouze cca 50% počtu zaměstnanců, ve srovnání s koncem 80. let minulého století. Tím se nám podařilo dosáhnout potřebné efektivnosti srovnatelné s naší konkurencí a nutné pro dlouhodobé úspěchy v silné konkurenci na světových trzích. Profesionální, flexibilní a přátelský vztah k našim dealerům i zákazníkům nám zajistil vždy dostatečný počet zakázek a i díky tomu můžeme být nyní právem hrdí na skutečnost, že jsme už od roku 1995 ukončili naše hospodaření vždy se ziskem.

Situace na světových trzích se stejně jako aktivity jednotlivých konkurenčních firem skoro každý den dynamicky mění a naším úkolem je správně a včas na ně reagovat. Ve skupině MMM Group je možné ještě lépe koordinovat a využívat zdroje informací, inovací, výrobní kapacity, optimalizaci nákupu surovin a materiálů, stejně jako další důležité každodenní činnosti a tím si zajistit v rámci silné skupiny dobrou výchozí pozici na trzích i pro následující měsíce a roky.

Naše již 25-ti letá úzká spolupráce s MMM GmbH je v podniku vidět na každém kroku. Dalším významným rozhodnutím je nyní komplexní modernizace žluté budovy č. IV., vedle vrátnice, s rozpočtem přes 20 mil. Kč. Po dokončení přestavby a modernizace v r. 2018 zde najdou svá nová pracoviště zaměstnanci výroby a montáže teplotní techniky, montáže stolních sterilizátorů i velkoobjemových parních sterilizátorů Unisteri ® a STERIVAP ®. Moderní budova zkrátí dopravu z dílen k expedici a významně zlepší naši image v očích zákazníků, kteří přijíždějí na jednání, školení, přejímku hotových přístrojů nebo návštěvu našeho podniku.

Jsem si jistý, že bývalé vedení Chirany Brno, pod vedením pana ředitele JUDr. Jaroslava Kopečka, které tento úspěšný proces před 25 lety zahájilo, může být na svou práci i další dynamický rozvoj BMT v 21. století hrdé.

Ani současné vedení společnosti BMT a vedení skupiny MMM nezapomínají na hlavní motor všech inovací, pokroku a dosažených úspěchů naší společnosti – na zaměstnance. Dlouhodobá péče o zlepšení pracovního prostředí, bezpečnost práce, stabilitu zaměstnání, otevřená komunikace i nadstandardní růst mezd a odměn nás již mnoho let řadí mezi nejúspěšnější společnosti brněnského regionu. Úspěšná, aktivní a na všech úrovních neformální spolupráce BMT s MMM je plně srovnatelná i s podobnými, nejlepšími německo-českými společnostmi v rámci celé České republiky a pevně věříme, že bude stejně úspěšně i nadále pokračovat.

11. 09. 2017